Ne luftojmëçdoditë, sot ne ngremëzërinmëshumëkundërtëgjithaformavetëdhunës me bazëgjinore.

LOTTIAMO TUTTI I GIORNI, OGGI ALZIAMO LA VOCE DI PIÙ CONTRO OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

Ne luftojmëçdoditë, sot ne ngremëzërinmëshumëkundërtëgjithaformavetëdhunës me bazëgjinore.

Ogni giorno lottiamo contro la violenza patriarcale, una piaga ulcerante che condiziona le nostre vite e quelle di tantissime altre soggettività. La violenza di genere si palesa in maniere molto diverse, in casa, sul lavoro, nelle istituzioni, nelle scuole e spesso è mascherata. La nostra militanza si impegna a scovare queste forme di violenza occultate, saperle riconoscerle e combattere in ogni frangente o ambito della nostra vita. La pratica dell’autocoscienza che pratichiamo dalla nascita del collettivo spesso ci fornisce gli strumenti per individuare la violenza e creare reti informali di sorellanza.

Çdo ditë ne luftojmë kundër dhunës patriarkale, një plagë ulçeruese që kushtëzon jetën tonë dhe të shumë subjektiviteteve të tjera. Dhuna me bazë gjinore manifestohet në mënyra shumë të ndryshme, në shtëpi, në punë, në institucione, në shkolla dhe shpesh maskohet.
Militantizmiynëështëipërkushtuarpërtëgjeturkëto forma tëfshehuratëdhunës, duke diturt’injohimatodhet’iluftojmënëçdopikë apo fushëtëjetëstonë.
Praktika e vetë-ndërgjegjësimitqë ne kemipraktikuarqëngalindja e kolektivitshpeshnaofronmjetetpërtëidentifikuardhunëndhepërtëkrijuarrrjeteinformaletëmotërzimit.

 

 

Il 25 novembre è un giorno di lotta, un giorno in cui l’opinione pubblica pone attenzione sulla questione della violenza di genere e in questa data simbolica ci sembra necessario ricordare che tutte le precauzioni prese dal governo durante la pandemia COVID 19, come detto in altre circostanze, sono state indirizzate solo a contenere l’emergenza sanitaria, dimenticando il dato che la maggior parte delle violenze si perpetrano all’interno delle mura domestiche. Mura all’interno delle quali avete relegato molte donne e soggettività dissidenti, senza prevedere però un piano o delle strategie di aiuto per chi subisce violenza.

25 Nëntori është një ditë lufte, një ditë kur opinioni publik i kushton vëmendje çështjes së dhunës me bazë gjinore dhe në këtë datë simbolike duket e nevojshme të kujtohet se të gjitha masat e marra nga qeveria gjatë pandemisë COVID 19,siç u përmend në rrethana të tjera, ato kishin për qëllim vetëm mbajtjen e urgjencës shëndetësore, duke harruar faktin se shumica e dhunës kryhet brenda muret e shtëpisë. Muret brenda të cilave keni zhvendosur shumë gra disidente dhe subjektivitete, por pa siguruar një plan ose strategji për të ndihmuar ata që vuajnë dhunën.

 

I femminicidi e i crimini d’odio verso la comunità lgbtqia+ SONO UN’EMERGENZA, LO SONO DA MOLTO TEMPO, DA TROPPO E NON SONO SUFFICIENTI LEGGI CHE INASPRISCANO LE PENE. SERVONO SPAZI IN CUI CREARE CULTURA DAL BASSO, SERVE EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’, SERVONO STRUMENTI ,ED È NECESSARIO NON CREARE UNA GERARCHIA DELLE EMERGENZE CHE VADA A PESARE SOLO SULLE SOGGETTIVITÀ SOPRA ELENCATE.Vrasjet dhe krimet e urrejtjes kundër komunitetit lgbtqia + kanë qenë një emergjencë, kanë qenë për një kohë të gjatë, për shumë dhe nuk janë ligje të mjaftueshme që shprehin dënimet.Na duhen hapësira në të cilat të krijojmë kulturë nga poshtë, ne kemi nevojë për arsim në afektivitetin, kemi nevojë për mjete dhe është e nevojshmemos krijoni një hierarki të emergjencave që rëndon vetëm në subjektivitetet e renditura më sipër.

 

 

 

La violenza è sistemica e colpisce tutte le donne cis, trans, migranti, lesbiche, gay, bisessuali, povere e tutte le altre soggettività dissidenti, ma si infrange con più violenza nei confronti delle persone che subiscono diversi tipi di oppressione.

Dhuna është sistematike dhe prek të gjitha subjektet e cis, trans, migrantëve, lezbikeve, homoseksualëve, biseksualëve, të varfërve dhe të gjitha subjektiviteteve të tjera disidente, por është më e shkatërruar ndaj njerëzve që vuajnë lloje të ndryshme shtypjeje.

 

La violenza si contrasta creando spazi protetti per tutte le persone sopra elencate, o dando la possibilità a queste di unirsi e incontrarsi per creare reti di mutualismo, solidarietà e sorellanza.

Dhuna kundërvihet duke krijuar hapësira të mbrojtura për të gjithë njerëzit e listuar më lart, ose duke u dhënë atyre mundësinë të bashkohen dhe të takohen për të krijuar rrjete të ndërsjellë, solidaritetit dhe motërzimit.

 

 

SE SUBISCI VIOLENZA, SE NON SAI A CHI RIVOLGERTI ECCO ALCUNI CONTATTI UTILI:

Nëse vuani nga dhuna, nëse nuk dini me kë të kontaktoni, këtu janë disa kontakte të dobishme

 

LINEA D’AIUTO SULLA VIOLENZA, MULTILINGUE E ATTIVA 24 ORE SU 24 →1522

Linja e ndihmës për dhunën, shumëgjuhëshe, është aktive 24 orë→1522

 

EMERGENZA SANITARIA → 118Urgjenca sanitare→ 118

 

CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA ONLUS:

Shtëpia e grave përtëmosiunënshtruardhunës ONLUS(jofitimprurëse)

 • Centro antiviolenza per donne che subiscono violenza, I servizi messi a disposizione sono colloqui telefonici e individuali, gruppi di sostegno, informazione e consulenza legale, accompagnamento ai servizi socio sanitari, sportelli di orientamento al lavoro, sostegno alla genitorialita’ per coppie di genitori le cui figlie minorenni subiscono violenza dal partner, sostegno psicologico a minori vittime di violenza. CASE RIFUGIO SEGRETE CON 21 POSTI LETTO PER DONNE CON O SENZA FIGLIE/I, CON POSSIBILITÀ DI PERMANENZA DAI 6 AGLI 8 MESI.

Qendra Anti-dhuna për gratë që vuajnë dhunën, Shërbimet e vënë në dispozicion të telefonit dhe intervistat individuale, grupe përkrahje, informacione dhe këshilla ligjore, shoqërim të shërbimeve social-shëndetësore, tavolina orientuese punë, mbështetje për prindër për çiftet e prindërve cilëve Vajzat e mitura vuajnë nga dhuna e partnerit, mbështetja psikologjike për të miturit që janë viktima të dhunës.Strehimore sekrete me 21 shtretër për gratë me ose pa fëmijë, me mundësi qëndrimi nga 6 deri në 8 muaj.

 

 

 • VIA DELL’ORO 3, BOLOGNA APERTO DA LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9 ALLE 17 E SABATO E DOMENICA

IN REPERIBILITÀ TELEFONICA DALLE 10 ALLE 16

 • TEL. 051333173/ WHATSAPP 3884017237
 • FAX. 0513399498
 • EMAIL. accoglienzabologna@casadonne.it

VIA DALLA VIOLENZA-CASA DELLE DONNE ANZOLA:

 • Sede distaccata della CASA DELLE DONNE PER NON SUBIRE VIOLENZA ad Anzola, Terre d’Acqua e zone limitrofe per sopportare le donne vittime di violenza.
 • VIA GRIMANDI 1, ANZOLA D’EMILIA ATTIVO LUNEDÌ DALLE 9 ALLE 13 E GIOVEDÌ DALLE 9 ALLE 13 E

DALLE 14 E 30 ALLE 17 E 30

 • TEL. 3938365333
 • EMAIL. casadonneanzola@casadonne.it

 

GRUPPO S.O.S. DONNA:

Grupi S.O.S i grave:

 • Associazione contro la violenza sulle donne e offre sostegno morale e psicologico e azioni di solidarietà attiva a donne vittime di violenza fisica, psichica e di maltrattamenti di vario genere in ambito familiare ed extra familiare.

Shoqatakundërdhunësndaj grave dheofronmbështetje morale dhepsikologjikedheveprimetësolidaritetitaktivpërgratëqëjanëviktimatëfizike, psikologjikedheabuzimittëllojevetëndryshmenëfamiljedhejashtëfamiljes.

 • VIA SARAGOZZA 221, BOLOGNA
 • TEL. 051434345
 • EMAIL. Sosdonna.bologna@sosdonna.org

MONDO DONNA:

 • Mondo Donna ONLUS accoglie e sostiene persone in situazione di fragilità, con una particolare attenzione per chi proviene da un percorso migratorio. È un centro antiviolenza che offre gratuitamente servizi di ascolto e sostegno, dedicando progetti specifici alle vittime di tratta.

Mondo Donna ONLUS mirëpret dhe mbështet njerëzit në situata të brishtësisë, me vëmendje të veçantë për ata që vijnë nga një rrugë migratore. Shtë një qendër anti-dhunë që ofron shërbime dëgjimi dhe mbështetje falas, duke u kushtuar projekte specifike viktimave të trafikimit.

 

 

 • BOLOGNA PIAZZA S. FRANCESCO 8, Telefono/WhatsApp: 337 1201876 dal lunedì al venerdì,

9.30-17.30

Email: chiamachiama@mondodonna-onlus.it

Lunedì 9.30-13.30 e 13.30-17.30 su appuntamento, Martedì 9.30-15.30 su appuntamento,

Mercoledì 9.30-16.30 Giovedì 9.30-15.30 Venerdì 9.30-13.30 e 13.30-17.30 su appuntamento.

 • Piazza della Pace, 4/a, (per donne con disabilità – presso Aias Bologna) Martedì 14.30-18.30
 • ARGELATO, VIA ARGELATO 4, OGNI PRIMO LUNEDÌ DEL MESE DALLE 9 E 30 ALLE 13 E 30.
 • FUNO, U.R.P. PIAZZA DELLA RESISTENZA 1, OGNI TERZO LUNEDÌ DEL MESE DALLE 9 E 30 ALLE 13 E 30.
 • GRANAROLO, VIA SAN DONATO 74, OGNI PRIMO E TERZO MARTEDÌ DEL MESE DALLE 9 E 30 ALLE 13 E 30
 • SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, VIA ROMA 39, OGNI SECONDO E QUARTO MARTEDÌ DEL MESE DALLE 9 E 30 ALLE 13 E 30.
 • SAN GIOVANNI PERSICETO, VIA R. STEFANI7/A, OGNI PRIMO E TERZO MARTEDÌ DEL MESE DALLE 14 E 30 ALLE 18 E 30.
 • BAZZANO, PIAZZA GARIBALDI 1, OGNI PRIMO SABATO DEL MESE DALLE 9 ALLE 13.
 • CASTELLO DI SERRAVALLE, PIAZZA DELLA PACE 33, OGNI TERZO LUNEDÌ DEL MESE DALLE 9 E 30 ALLE 13 E 30.
 • MARZABOTTO, PIAZZA XX SETTEMBRE 1, OGNI TERZO GIOVEDÌ DEL MESE DALLE 9 E 45 ALLE 13 E 45.
 • PER INFORMAZIONI E RICHIEDERE APPUNTAMENTI È POSSIBILE CHIAMARE IL NUM. 3316590845 O SCRIVERE ALL’EMAIL presidi@mondodonna-onlus.it

UNIONE DONNE IN ITALIA:

Bashkimi i grave në itali

 • “SPORTELLO DONNA” progetto nato per informare e fornire consulenza legale specializzata in 29 comuni dell’area metropolitana. Progetto che garantisce da sempre un concreto aiuto alle donne vittime di violenza.

Projekti “SPORTELLO DONNA” krijuar për të informuar dhe ofruar këshilla të specializuara ligjore në 29 komuna në zonën metropolitane. Një projekt që gjithmonë ka garantuar ndihmë konkrete për gratë viktima të dhunës.

 

 • VIA CASTIGLIONE24, BOLOGNA, APERTO LUNEDÌ E MERCOLEDÌ DALLE 9 ALLE 13 E DALLE 15 ALLE 17, MARTEDÌ E GIOVEDÌ DALLE 9 ALLE 16, VENERDÌ DALLE 9 ALLE 13.
 • SPORTELLO DI CONSULENZA LEGALE TEL. 0051843536.
 • TELEFONO PER I COMUNI DI ZOLA PREDOSA, CASALECCHIO, MONTE SAN PIETRO, VALSAMOGGIA, BAZZANO, CRESPELLANO, CASTELLO DI SERRAVALLE, MONTEVEGLIO E SAVIGNO 0516161749 LINEA LESBICA ANTIVIOLENZA:

LINEA LESBICA ANTIVIOLENZA:

Linja lezbike kundër dhunës.

 • SE SEI LESBICA O BISESSUALE E HAI PAURA DI RACCONTARE COSA PROVI ALLA TUA FAMIGLIA, TI SENTI SOLA E VORRESTI CONOSCERE ALTRE LESBICHE E BISESSUALI CHIAMA IL 3913359732 IL LUNEDÌ DALLE 18 ALLE 20.

TRATTA O SFRUTTAMENTO SESSUALE:

Trafikimi apo shfrytëzimi seksual.

 

 • NUMERO VERDE 800290290 ATTIVO TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA 24 ORE SU 24 SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.
 • TEL. 3913333405 ATTIVO IL LUNEDÌ DALLE 20 ALLE 22 E IL GIOVEDÌ DALLE 18 ALLE 20 PERSONE CHE SUBISCONO TRATTA O SFRUTTAMENTO SESSUALE:
 • ASSOCIAZIONE VIA LIBERA ONLUS TEL. 3931697830
 • MIT (MOVIMENTO IDENTITÀ TRANS) ONLUS, VAI POLESE 22, BOLOGNA, TEL.051271666, FAX 051271666.

CENTRO SENZA VIOLENZA:

Qendër pa dhunë

 • Offre a uomini che hanno usato o usano violenza contro partner o ex partner percorsi gratuiti individuali e/o di gruppo, per sostenere un cambiamento che porti alla CESSAZIONE DEI LORO COMPORTAMENTI VIOLENTI E PER LE CONSEGUENZE CHE QUESTI ATTI PROCURANO.

Ofron burrave që kanë përdorur ose përdorur dhunë ndaj partnerëve ose ish partnerëve, rrugë individuale dhe / ose grupore falas, për të mbështetur një ndryshim që çon në ndërprerjen e sjelljeve të tyre të dhunshme dhe për pasojat që sigurojnë këto akte

 • VIA DE’ BUTTERI 9A, BOLOGNA
 • ORARI APERTURA: LUNEDÌ, MARTEDÌ DALLE 14 E 30 ALLE 20 E 30.
 • TEL. 3491173486 LUNEDÌ, MARTEDÌ E MERCOLEDÌ DALLE 13 E 30 ALLE 20 E 30.
 • EMAIL. info@senzaviolenza.it

I SERVIZI CHE ABBIAMO ELENCATO SONO GRATUTI E GARANTISCONO IL TUO ANONIMATO. SE HAI BISOGNO, HAI PAURA PER TE STESSA PER I TUOI CARI CONTATTALI. NON SEI SOLA!

Shërbimet që kemi listuar janë falas dhe garantojnë anonimitetin tuaj. Nëse keni nevojë, keni frikë për veten tuaj sepse të dashurit tuaj i kontaktojnë ata. Nuk je vetem !

 

 

Informazioni su mujereslibresbo

collettivo di donne per le donne
Questa voce è stata pubblicata in General. Contrassegna il permalink.